Jakie będą odsetki składane od 5000 przez 2 lata w wysokości 7% rocznie? (2024)

Table of Contents

Jakie będą odsetki składane od 5000 przez 2 lata w wysokości 7% rocznie?

Zleceniodawca=#5000, czas=2 lata, stawka=7℅ pkt. A. SI=Prt/100 =5000*1*7/100 =#350. Po 1 roku Dyrektor=5000+350=#5350. Odsetki składane za dwa lata =350+374,50=#724,50.

Jakie będą odsetki składane, jeśli 5000 zostanie zainwestowane przy stopie 8% rocznie przez 2 lata?

5832∴ CI = A - P = Rs. 5832 - 5000=rupii 832(C)

Jakie są odsetki składane od 5000 na 2 lata w wysokości 4% rocznie?

 1. R=4%
 2. T=2 lata.
 3. A=P(1+R100)T.
 4. A=5000(1+4100)2=5000×(104100)2=5408.
 5. CI=A−P=5408−5000=408.
9 stycznia 2020 r

Jakie będą odsetki składane od 5000 przez 2 lata w wysokości 12% rocznie?

∴ Oprocentowanie składane od lokaty w wysokości 5000 GBP według stopy 12% rocznie. przez 2 lata jest1272 funtów.

Ile to jest 5000 na 2 lata przy 10 rocznie?

=> 6050 ₹ = 5000 ₹ + CI. => 6050 ₹ - 5000 ₹ = CI. => ₹1050 = CI. Zatem odsetki składane od 5000 GBP przez 2 lata według stopy 10% wynoszą 1050 GBP.

Ile to jest 5000 na 2 lata po 5 rocznie?

5000, R to stopa procentowa, tj. 5%, a N to okres, tj. 2 lata. Zatem proste odsetki wynoszą Rs. 500. Zatem opcja (a) jest poprawną odpowiedzią.

Jakie będą odsetki składane od 5000 za 2 lata?

Zasada = Rs. 5000, stawka = 5%, czas = 2 lata. Dlatego odpowiedź brzmirupii 512,50.

Jakie są odsetki składane od 50 000 w wysokości 8% rocznie przez 2 lata?

r = 8% rocznie Dlatego kwota po 2 latach wynosi 58320 Rs. Dlatego odsetki składane wynosząrupii 8320.

Jakie są odsetki składane od 5000 w ciągu 2 lat według stopy 20% w skali roku?

⇒ CI = ₹ 7200−₹ 5000=2200 funtów. Pytanie: Odsetki składane od kwoty głównej 5000 rupii według stopy 20% przez 2 lata wynoszą rupii. ____.

Jakie będą odsetki składane od 5000 za 2 lata w wysokości 4% rocznie, jeśli odsetki będą kapitalizowane co pół roku?

Poprawna odpowiedź to:412,16 rupii

5000 w ciągu 2 lat przy stawce 4% rocznie, jeśli odsetki są kapitalizowane co pół roku.

Jakie są odsetki składane od 500 rupii przez 2 lata przy stopie procentowej 4% rocznie?

Kwota =P+I=500+40=rupii 540.

Jakie są odsetki składane od 5000 przez 3 lata?

5000, R to stopa procentowa, tj. 5%, a N to okres, tj. 3 lata. Teraz, aby znaleźć odsetki składane, odejmiemy kwotę główną od kwoty, tj. $ I=A-P=5788,125-5000=Rs. 788,125 $.

Jak obliczyć odsetki składane za 2 lata?

Szczegółowe rozwiązanie
 1. Dany:
 2. Zastosowana formuła:
 3. C.I = P[{1 + (R/100)}T - 1]
 4. Obliczenie:
 5. CI = 5000[{1 + (20/100)}2 - 1]
 6. ⇒ 5000[{1 + (1/5)}2 - 1]
 7. ⇒ 5000[(6/5)2 - 1]
 8. ∴ Odsetki składane wynoszą Rs. 2200.

Jak obliczyć odsetki składane po 2 latach?

Formuła odsetek składanych
 1. Wzór na odsetki składane to A=P(1+rn)nt, gdzie A oznacza saldo końcowe po naliczeniu odsetek za czas t w latach od kwoty głównej P według rocznej stopy procentowej, R. ...
 2. Aby znaleźć równowagę po dwóch latach A, musimy skorzystać ze wzoru A=P(1+rn)nt.

Jakie są odsetki składane od 5000 GBP według stawki 12% rocznie przez 1 rok, kapitalizowane co pół roku?

Korzystając ze wzoru, kwota = odsetki składane + kapitał. Zatem procent składany wynosirupii 618.

Jakie są odsetki składane od 5000 według stopy 15 rocznie przez 2 lata?

Zatem odsetki składane od 5000 GBP przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 15% przez 2 lata wynoszą w przybliżeniu1612,50 GBP.

Ile to jest 4000 na 3 lata przy 2 rocznie?

Znajdź kwotę i odsetki składane od 4000 GBP w wysokości 2% rocznie przez 3 lata. ⠀⠀⠀⠀⠀(Odpowiedź:-4244,83 GBP, 244,83 GBP)

Ile to jest 5000 na 3 lata po 8 rocznie?

5000×(2725)3=rupii 6298,56.

Jaka jest kwota i odsetki składane od 5000 za 2 lata, gdy stopa odsetek za kolejne lata wynosi 6?

Kwota po 2 latach = 5300 GBP + 424 GBP = 5724 GBP. Odsetki składane = Kwota ostateczna - Kapitał = 5724 ₹ - 5000 ₹ =724 GBP.

Ile jest warte 1000 dolarów po 2 latach, jeśli stopa procentowa wynosi 6% i jest kapitalizowana codziennie?

Zatem jeśli dwuletnie konto oszczędnościowe zawierające kwotę 1000 dolarów będzie oprocentowane w wysokości 6% kapitalizowane codziennie, jego wysokość wzrośnie do1127,49 dolarówpod koniec dwóch lat.

Ile to jest 1500 na 2 lata przy 6 rocznie?

Hej! ◾1500 Rs na 2 lata przy stopie 6% rocznie znajdź proste odsetki.? ➡️180 to twoje zainteresowanie.

Jakie będą odsetki składane od 10 000 na 3 lata w wysokości 2%?

10 000 przy 2% rocznie przez 3 lata. Zakładając, że odsetki są kapitalizowane co roku. Oznacza to, że kwota = 10 612,08 Rs. Zatem kwota i odsetki składane od 10 000 Rs w wysokości 2% rocznie przez 3 lata wynoszą 10 612,08 Rs i612,08 rupiiodpowiednio.

Jakie są odsetki składane od 10 000 w ciągu 2 lat w wysokości 10 procent?

 1. Kwota po pierwszym roku = 10000 Rs + 1000 Rs = 11000 Rs.
 2. Kwota po drugim roku = 11000 Rs + 1100 Rs = 12100 Rs.
 3. ∴ Odsetki składane = 12100 Rs – 10000 Rs = 2100 Rs.

Jaka będzie kwota i odsetki składane w 2000 r. przez 2 lata w wysokości 5% rocznie, płatne co roku?

= rupii 2205-Rs. 2000=rupii 205.

Jakie są odsetki składane od 48 000 USD przez 2 lata?

48 000 na 2 lata przy stopie 20% rocznie, jeśli odsetki są składane co roku. A.rupii 69120.

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 05/24/2024

Views: 6052

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.