Sprawozdania finansowe: lista typów i sposób ich czytania (2024)

Czym są sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe to pisemne zapisy przedstawiające działalność gospodarczą i wyniki finansowe firmy. Sprawozdania finansowe są często kontrolowane przez agencje rządowe, księgowych, firmy itp. w celu zapewnienia dokładności oraz do celów podatkowych, finansowych lub inwestycyjnych. Podstawowe sprawozdania finansowe nastawione na zysk obejmują bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. Podmioty non-profit korzystają z podobnego, ale innego zestawu sprawozdań finansowych.

Kluczowe dania na wynos

 • Sprawozdania finansowe to pisemne zapisy przedstawiające działalność gospodarczą i wyniki finansowe jednostki.
 • Bilans zapewnia przegląd aktywów, pasywów i kapitału własnego w postaci migawki w czasie.
 • Rachunek zysków i strat koncentruje się przede wszystkim na przychodach i wydatkach spółki w danym okresie. Po odjęciu wydatków od przychodów zestawienie generuje zysk spółki zwany dochodem netto.
 • Rachunek przepływów pieniężnych (CFS) mierzy, jak dobrze firma generuje środki pieniężne na spłatę swoich zobowiązań dłużnych, finansowanie wydatków operacyjnych i finansowanie inwestycji.
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym rejestruje, w jaki sposób zyski są zatrzymywane w spółce w celu przyszłego rozwoju lub przekazywane stronom zewnętrznym.

Sprawozdania finansowe: lista typów i sposób ich czytania (1)

Zrozumienie sprawozdań finansowych

Inwestorzy i analitycy finansowi opierają się na danych finansowych w celu analizy wyników spółki i przewidywania przyszłego kierunku cen akcji spółki. Jednym z najważniejszych źródeł wiarygodnych i zaudytowanych danych finansowych jest tzwroczny raport, który zawiera sprawozdania finansowe firmy.

Thesprawozdania finansowesą wykorzystywane przez inwestorów, analityków rynku i wierzycieli do oceny kondycji finansowej firmy i potencjału zysków. Trzy główne sprawozdania finansowe to bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Nie wszystkie sprawozdania finansowe są tworzone jednakowo. Zasady stosowane przez spółki amerykańskie nazywane są ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, natomiast zasady często stosowane przez spółki międzynarodowe to Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Ponadto agencje rządowe USA stosują inny zestaw zasad sprawozdawczości finansowej.

Bilans

ThebilanszapewniaPrzeglądaktywów, pasywów i kapitału własnego spółki w formie migawki w czasie. Data na górze bilansu informuje, kiedy wykonano migawkę, czyli zazwyczaj koniec okresu sprawozdawczego. Poniżej znajduje się zestawienie pozycji bilansu.

Aktywa

 • gotówka i odpowiedniki gotówkito aktywa płynne, do których mogą należeć bony skarbowe i certyfikaty depozytowe.
 • Należności księgoweto kwota pieniędzy należna firmie od klientów z tytułu sprzedaży jej produktów i usług.
 • Zapasy to towary, które firma posiada pod ręką i które są przeznaczone do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności. Zapasy mogą obejmować wyroby gotowe, produkcję w toku, która nie została jeszcze ukończona, lub dostępne surowce, które wymagają jeszcze obróbki.
 • Rozliczenia międzyokresowe to koszty, które zostały zapłacone przed terminem wymagalności. Wydatki te zalicza się do aktywów, gdyż ich wartość nie została jeszcze rozpoznana; w przypadku nieuznania świadczenia spółce teoretycznie przysługiwałby zwrot pieniędzy.
 • Rzeczowe aktywa trwałe to aktywa trwałe, które spółka posiada w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści. Dotyczy to budynków wykorzystywanych do celów produkcyjnych lub ciężkich maszyn wykorzystywanych do przetwarzania surowców.
 • Inwestycje to aktywa utrzymywane w celu spekulacyjnego przyszłego wzrostu. Nie są one używane w operacjach; są one po prostu utrzymywane ze względu na wzrost wartości kapitału.
 • Znaki towarowe, patenty, wartość firmy i inne wartości niematerialne i prawne nie mogą być fizycznie dotknięte, ale przynoszą przyszłe korzyści ekonomiczne (i często długoterminowe) dla firmy.

Zadłużenie

 • Zobowiązania to rachunki należne w ramach normalnego toku działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje to rachunki za media, faktury za czynsz i zobowiązania do zakupu surowców.
 • Należne wynagrodzenia stanowią płatności należne pracownikom za przepracowany czas.
 • Obligacje to zarejestrowane instrumenty dłużne, w których rejestrowane są oficjalne umowy dotyczące zadłużenia, w tym harmonogram płatności i kwota.
 • Dywidendydo zapłaty są dywidendy, które zostały zadeklarowane jako przyznane akcjonariuszom, ale nie zostały jeszcze wypłacone.
 • Zadłużenie długoterminowe może obejmować różnorodne zobowiązania, w tym zapadające fundusze obligacji, kredyty hipoteczne lub inne pożyczki, których całość jest wymagalna w okresie dłuższym niż jeden rok. Należy zwrócić uwagę, że krótkoterminowa część tego zadłużenia jest wykazywana jako zobowiązanie krótkoterminowe.

Kapitał własny

 • Kapitał własny to suma aktywów spółki pomniejszona o jej całkowite pasywa.Kapitał własny(znany również jakoKapitał własny akcjonariuszy) oznacza kwotę, która zostałaby zwrócona akcjonariuszom w przypadku likwidacji wszystkich aktywów i spłaty całego zadłużenia spółki.
 • Zatrzymane zyskistanowią część kapitału własnego i stanowią kwotę zysku netto, która nie została wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy.

Przykład bilansu

Poniżej znajduje się część firmy ExxonMobil Corporation(XOM)bilans za rok obrotowy 2021, sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

 • Aktywa ogółemwyniósł 338,9 miliardów dolarów.
 • Razem zobowiązaniawyniósł 163,2 miliarda dolarów.
 • Całkowity kapitał własnywyniósł 175,7 miliardów dolarów.
 • Razem pasywa i kapitał własnywyniosły 338,9 miliardów dolarów, co równa sięaktywa ogółemna okres.

Sprawozdania finansowe: lista typów i sposób ich czytania (2)

Zestawienie dochodów

W przeciwieństwie do bilansu, rachunek zysków i strat obejmuje zakres czasu, czyli rok w przypadku rocznych sprawozdań finansowych i kwartał w przypadku kwartalnych sprawozdań finansowych. Rachunek zysków i strat zawiera przegląd przychodów, wydatków, dochodu netto i zysku na akcję.

Przychód

Przychody operacyjne to przychody uzyskane ze sprzedaży produktów lub usług firmy. ThePrzychody z działalności operacyjnejdla producenta samochodów byłaby realizowana poprzez produkcję i sprzedaż samochodów. Przychody operacyjne generowane są z podstawowej działalności spółki.

Przychody pozaoperacyjne to dochody uzyskiwane z działalności niezwiązanej z podstawową działalnością. Przychody te nie wykraczają poza podstawową funkcję przedsiębiorstwa. Niektóre przykłady przychodów nieoperacyjnych obejmują:

 • Odsetki naliczone od środków pieniężnych w banku
 • Dochód z wynajmu nieruchom*ości
 • Dochody z partnerstw strategicznych, takie jak wpływy z opłat licencyjnych
 • Dochód z emisji reklam umieszczonych na terenie firmy

Pozostałe dochody to przychody uzyskane z innej działalności. Inne dochody mogą obejmować zyski ze sprzedaży aktywów długoterminowych, takich jak grunty, pojazdy lub spółka zależna.

Wydatki

Wydatki podstawowe ponoszone są w trakcie uzyskiwania przychodów z podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Wydatki obejmująkoszt sprzedanych towarów(COGS), koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), amortyzacja oraz badania i rozwój (B+R).

Typowe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, prowizje od sprzedaży i media, takie jak prąd i transport.

Do wydatków związanych z działalnością drugorzędną zaliczają się odsetki zapłacone od pożyczek lub zadłużenia. Straty ze sprzedaży składnika aktywów są również ujmowane jako koszty.

Głównym celem rachunku zysków i strat jestprzekazać szczegóły dotyczące rentownościoraz wyniki finansowe działalności gospodarczej; jednakże może być bardzo skuteczny w pokazywaniu, czy sprzedaż lub przychody rosną w porównaniu z wieloma okresami.

Inwestorzy mogą także zobaczyć, jak dobrze kierownictwo firmy kontroluje wydatki, aby określić, czy wysiłki firmy zmierzające do obniżenia kosztów sprzedaży mogą z czasem zwiększyć zyski.

Przykład rachunku zysków i strat

Poniżej znajduje się część rachunku zysków i strat ExxonMobil Corporation za rok finansowy 2021, sporządzona na dzień 31 grudnia 2021 r.

 • Całkowity dochódwyniósł 276,7 miliardów dolarów.
 • Koszty całkowitewyniósł 254,4 miliarda dolarów.
 • Dochód nettolub zysk wyniósł 23 miliardy dolarów.

Sprawozdania finansowe: lista typów i sposób ich czytania (3)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (CFS) mierzy, jak dobrze firma generuje środki pieniężne na spłatę swoich zobowiązań dłużnych, pokrycie kosztów operacyjnych i finansowanie inwestycji. Rachunek przepływów pieniężnych stanowi uzupełnienie bilansu ioświadczenie o dochodach.

CFS pozwala inwestorom zrozumieć, jak przebiega działalność firmy, skąd pochodzą jej pieniądze i w jaki sposób są wydawane. CFS zapewnia również wgląd w to, czy firma ma solidne podstawy finansowe.

Nie ma samego wzoru na obliczenie rachunku przepływów pieniężnych. Zamiast tego zawiera trzy sekcje, które raportują przepływy pieniężne dla różnych działań, na które firma wykorzystuje swoje środki pieniężne. Te trzy elementy CFS są wymienione poniżej.

Działalność operacyjna

TheDziałalność operacyjnana CFS obejmują wszelkie źródła i sposoby wykorzystania środków pieniężnych z prowadzenia firmy i sprzedaży jej produktów lub usług. Środki pieniężne z działalności operacyjnej obejmują wszelkie zmiany dokonane w należnościach pieniężnych, amortyzacji, zapasach irachunki do zapłaty. Transakcje te obejmują również wynagrodzenia, płatności podatku dochodowego, płatności odsetek, czynsz i wpływy pieniężne ze sprzedaży produktu lub usługi.

Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjnauwzględniają wszelkie źródła i sposoby wykorzystania środków pieniężnych z inwestycji spółki w długoterminową przyszłość spółki. Do tej kategorii zalicza się zakup lub sprzedaż składnika aktywów, pożyczki udzielone sprzedawcom lub otrzymane od klientów, a także wszelkie płatności związane z fuzją lub przejęciem.

W tej sekcji uwzględniono także zakupy środków trwałych, takich jak rzeczowe aktywa trwałe (PPE). Krótko mówiąc, zmiany w sprzęcie, aktywach lub inwestycjach dotyczą środków pieniężnych z inwestycji.

Działalność finansowa

Gotówka zdziałalność finansowaobejmuje źródła środków pieniężnych od inwestorów lub banków, a także wykorzystanie środków pieniężnych wypłacanych akcjonariuszom. Działalność finansowa obejmuje emisję długów, emisję akcji, wykup akcji, pożyczki, wypłatę dywidend i spłatę zadłużenia.

Rachunek przepływów pieniężnych uzgadnia rachunek zysków i strat z bilansem w trzech głównych obszarach działalności.

Przykład rachunku przepływów pieniężnych

Poniżej znajduje się część rachunku przepływów pieniężnych ExxonMobil Corporation za rok obrotowy 2021, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Możemy zobaczyć trzy obszary rachunku przepływów pieniężnych i ich wyniki.

 • Działalność operacyjnawygenerował dodatni przepływ środków pieniężnych w wysokości 48 miliardów dolarów.
 • Działalność inwestycyjnawygenerował w tym okresie ujemne przepływy pieniężne lub wypływy środków pieniężnych w wysokości -10,2 miliarda dolarów. Większą część wypływów środków pieniężnych stanowiły przyrosty rzeczowych aktywów trwałych, co oznacza, że ​​spółka inwestowała w nowe środki trwałe.
 • Działalność finansowawygenerował w tym okresie ujemne przepływy pieniężne lub wypływy środków pieniężnych w wysokości -35,4 miliarda dolarów. Największą część wypływu środków pieniężnych stanowiły redukcje zadłużenia krótkoterminowego oraz wypłacone dywidendy.

Sprawozdania finansowe: lista typów i sposób ich czytania (4)

Zestawienie zmian w kapitale zakładowym

Zestawienie zmian w kapitale własnym śledzi całkowity kapitał własny w czasie. Informacje te odnoszą się do bilansu za ten sam okres; saldo końcowe w rachunku zmian w kapitale własnym jest równe sumie kapitałów własnych wykazanych w bilansie.

Formuła zmian w kapitale własnym będzie się różnić w zależności od spółki; ogólnie jest kilka elementów:

 • Kapitał początkowy: jest to kapitał własny na koniec ostatniego okresu, który po prostu przechodzi na początek następnego okresu.
 • (+) Dochód netto: jest to kwota dochodu, jaki spółka uzyskała w danym okresie. Przychody z działalności operacyjnej automatycznie zaliczają się do kapitału własnego spółki i na koniec roku zaliczają się do zysków zatrzymanych.
 • (-) Dywidendy: jest to kwota pieniędzy wypłacana akcjonariuszom z zysków. Zamiast zatrzymywać wszystkie zyski spółki, firma może zdecydować się na oddanie części zysków inwestorom.
 • (+/-) Innecałkowite dochody: jest to zmiana pozostałych całkowitych dochodów w ujęciu okresowym. W zależności od transakcji kwota ta może stanowić dodatek lub odjęcie kapitału własnego.

W zestawieniu zmian w kapitale własnym ExxonMobil spółka odnotowuje także działalność związaną z przejęciami, zbyciami, amortyzacją nagród w formie akcji oraz inną działalność finansową. Informacje te są przydatne do analizy w celu ustalenia, ile pieniędzy firma zatrzymuje na rzecz przyszłego rozwoju, zamiast przekazywać je na zewnątrz.

Oświadczenie o całkowitych dochodach

Sprawozdanie z całkowitych dochodów, często rzadziej wykorzystywane sprawozdanie finansowe, podsumowuje standardowy dochód netto, uwzględniając jednocześnie zmiany w innych całkowitych dochodach (OCI). Pozostałe całkowite dochody obejmują całośćniezrealizowane zyskioraz straty, które nie są wykazywane w rachunku zysków i strat. To sprawozdanie finansowe przedstawia całkowitą zmianę dochodów spółki, nawet zyski i straty, które nie zostały jeszcze zarejestrowane zgodnie z zasadami rachunkowości.

Przykłady transakcji wykazywanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmują:

 • Dochód netto (z rachunku zysków i strat).
 • Niezrealizowane zyski lub straty z tytułu dłużnych papierów wartościowych
 • Niezrealizowane zyski lub straty z instrumentów pochodnych
 • Niezrealizowane korekty przeliczeniowe ze względu na walutę obcą
 • Niezrealizowane zyski lub straty z programów emerytalnych

W poniższym przykładzie ExxonMobil ma nieujęty dochód netto o wartości ponad 2 miliardów dolarów. Zamiast wykazywać zaledwie 23,5 miliarda dolarów dochodu netto, ExxonMobil podaje prawie 26 miliardów dolarów całkowitego dochodu, biorąc pod uwagę inne całkowite dochody.

Sprawozdania finansowe: lista typów i sposób ich czytania (6)

Sprawozdania finansowe organizacji non-profit

Organizacje non-profitrejestrować transakcje finansowe w podobnym zestawie sprawozdań finansowych. Jednakże ze względu na różnice pomiędzy podmiotem nastawionym na zysk a podmiotem o charakterze czysto filantropijnym, istnieją różnice w stosowanych sprawozdaniach finansowych. Standardowy zestaw sprawozdań finansowych stosowany w przypadku jednostki non-profit obejmuje:

 • Sprawozdanie z sytuacji finansowej:jest to odpowiednik bilansu jednostki nastawionej na zysk. Największa różnica polega na tym, że podmioty non-profit nie posiadają pozycji kapitałowych; wszelkie salda pozostałe po upłynnieniu wszystkich aktywów i spłacie zobowiązań nazywane są „aktywami netto”
 • Zestawienie działań:jest to odpowiednik oświadczenia o dochodach jednostki nastawionej na zysk. Ten raport śledzi zmiany w działaniu na przestrzeni czasu, w tym raportowanie darowizn, dotacji, przychodów z wydarzeń i wydatków, aby wszystko się wydarzyło.
 • Zestawienie wydatków funkcjonalnych:jest to specyficzne dla podmiotów non-profit. Zestawienie wydatków funkcjonalnych przedstawia wydatki według funkcji jednostki (często w podziale na wydatki administracyjne, programowe lub związane ze zbieraniem funduszy). Informacje te są podawane do wiadomości publicznej w celu wyjaśnienia, jaka część wydatków całej firmy jest bezpośrednio związana z misją.
 • Rachunek przepływów pieniężnych:jest to odpowiednik rachunku przepływów pieniężnych jednostki nastawionej na zysk. Chociaż wymienione konta mogą się różnić ze względu na inny charakter organizacji non-profit, oświadczenie nadal jest podzielone na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Celem audytora zewnętrznego jest ocena, czy sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz czy nie występują w nim istotne zniekształcenia mające wpływ na ważność wyników.

Ograniczenia sprawozdań finansowych

Chociaż sprawozdania finansowe dostarczają wielu informacji na temat firmy, mają one pewne ograniczenia. Stwierdzenia te podlegają interpretacji, w związku z czym inwestorzy często wyciągają zupełnie odmienne wnioski na temat wyników finansowych spółki.

Na przykład niektórzy inwestorzy mogą chciećodkup akcjipodczas gdy inni inwestorzy mogą woleć, aby te pieniądze były inwestowane w aktywa długoterminowe. Poziom zadłużenia spółki może być odpowiedni dla jednego inwestora, podczas gdy inny może mieć wątpliwości co do poziomu zadłużenia spółki.

Gdyanalizowanie sprawozdań finansowych, ważne jest, aby porównać wiele okresów, aby określić, czy występują jakieś trendy, a także porównać wyniki firmy z wynikami jej konkurentów z tej samej branży.

Wreszcie, sprawozdania finansowe są na tyle wiarygodne, na ile informacje zawarte w raportach. Zbyt często dokumentowano, do czego doprowadziła oszukańcza działalność finansowa lub słaby nadzór kontrolnyzniekształcone sprawozdania finansowemające na celu wprowadzenie użytkowników w błąd. Nawet podczas analizy zbadanych sprawozdań finansowych istnieje pewien poziom zaufania, jaki użytkownicy muszą pokładać w wiarygodności raportu i przedstawionych danych liczbowych.

Jakie są główne rodzaje sprawozdań finansowych?

Trzy główne typy sprawozdań finansowych to bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Te trzy sprawozdania razem pokazują aktywa i pasywa przedsiębiorstwa, jego przychody i koszty, a także przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Jakie są główne pozycje wykazywane w sprawozdaniach finansowych?

W zależności od korporacji pozycje w sprawozdaniu finansowym będą się różnić; jednak najczęstszymi pozycjami są przychody, koszty sprzedanych towarów, podatki, gotówka, zbywalne papiery wartościowe, zapasy, zadłużenie krótkoterminowe, zadłużenie długoterminowe, należności, zobowiązania i przepływy pieniężne z inwestycji, działalności operacyjnej i finansowania zajęcia.

Jakie są zalety sprawozdań finansowych?

Sprawozdania finansowe pokazują, jak działa firma. Zapewnia wgląd w to, ile i w jaki sposób firma generuje przychody, jakie są koszty prowadzenia działalności, jak efektywnie zarządza gotówką oraz jakie są jej aktywa i pasywa. Sprawozdania finansowe dostarczają wszystkich szczegółów na temat tego, jak dobrze lub źle firma zarządza sama.

Jak czytać sprawozdania finansowe?

Sprawozdania finansowe czyta się na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, sprawozdania finansowe można porównać z poprzednimi okresami, aby lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w czasie. Na przykład porównawcze rachunki zysków i strat podają, jaki był dochód firmy w zeszłym roku i jaki jest dochód firmy w tym roku. Odnotowanie zmiany z roku na rok informuje użytkowników sprawozdań finansowych o kondycji firmy.

Sprawozdania finansowe odczytuje się także poprzez porównanie wyników z wynikami konkurencji lub innych uczestników branży. Porównując sprawozdania finansowe z raportami innych spółek, analitycy mogą lepiej zorientować się, które spółki radzą sobie najlepiej, a które pozostają w tyle za resztą branży.

Co to jest GAAP?

Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) to zbiór zasad, według których spółki amerykańskie muszą sporządzać swoje sprawozdania finansowe. Są to wytyczne wyjaśniające, w jaki sposób ewidencjonować transakcje, kiedy należy ujmować przychody, a kiedy należy ująć wydatki. Spółki międzynarodowe mogą stosować podobny, ale inny zestaw zasad zwanych Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Konkluzja

Sprawozdania finansowe są przepustką do zewnętrznej oceny wyników finansowych firmy. Bilans informuje o kondycji finansowej spółki poprzez jej płynność i wypłacalność, natomiast rachunek zysków i strat informuje o rentowności spółki. Rachunek przepływów pieniężnych łączy te dwa elementy, śledząc źródła i wykorzystanie środków pieniężnych. Sprawozdania finansowe łącznie informują o tym, jak firma radzi sobie na przestrzeni czasu i na tle konkurencji.

As a financial expert with a deep understanding of financial statements and their significance in assessing a company's performance, I can provide comprehensive insights into the concepts mentioned in the article. My expertise is grounded in practical knowledge and experience, making me well-equipped to elucidate each element discussed.

1. Financial Statements Overview: Financial statements are crucial written records that communicate a company's business activities and financial performance. They undergo auditing for accuracy and serve purposes such as taxation, financing, and investment analysis.

2. For-Profit Financial Statements: For-profit entities present primary financial statements, including:

 • Balance Sheet: Offers a snapshot of assets, liabilities, and shareholders' equity at a specific time.
 • Income Statement: Focuses on revenues, expenses, and net income over a particular period.
 • Cash Flow Statement: Measures cash generation for debt payments, operating expenses, and investments.
 • Statement of Changes in Equity: Tracks changes in equity over time.

3. Nonprofit Financial Statements: Nonprofit entities use a similar set of financial statements, but with variations, such as the "Statement of Financial Position" instead of a balance sheet and "Statement of Activities" instead of an income statement.

4. GAAP and IFRS: U.S. companies adhere to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), while international companies often follow International Financial Reporting Standards (IFRS). U.S. government agencies have their own set of financial reporting rules.

5. Balance Sheet Elements: Assets include cash, accounts receivables, inventory, prepaid expenses, property, plant, equipment, investments, and intangible assets. Liabilities encompass accounts payable, wages payable, notes payable, dividends payable, and long-term debt.

6. Income Statement Components: Revenue sources include operating revenue, non-operating revenue, and other income. Expenses consist of primary expenses linked to core activities and secondary expenses like interest payments or losses from asset sales.

7. Cash Flow Statement Sections:

 • Operating Activities: Cash sources and uses related to running the business.
 • Investing Activities: Cash from long-term investments.
 • Financing Activities: Cash from investors or banks and cash paid to shareholders.

8. Example Analysis: Using ExxonMobil's balance sheet, income statement, and cash flow statement for FY 2021, we observe total assets, liabilities, revenue, costs, net income, and cash flow details.

9. Statement of Changes in Shareholder Equity: Tracks changes in equity, including beginning equity, net income, dividends, and other comprehensive income. ExxonMobil's activity for acquisitions, dispositions, and amortization is recorded.

10. Limitations of Financial Statements: Financial statements have limitations due to interpretation, differing investor preferences, and the potential for misstated information. It's crucial to compare results over time and against industry peers.

11. Reading Financial Statements: Financial statements are read by comparing them to prior periods for trend analysis and benchmarking against competitors to gauge relative performance.

12. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles): GAAP is the set of rules guiding U.S. companies in preparing financial statements, determining when to record transactions, recognize revenue, and acknowledge expenses.

In essence, financial statements are powerful tools for external evaluations, providing insights into a company's health, profitability, and overall financial performance.

Sprawozdania finansowe: lista typów i sposób ich czytania (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5879

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.