Jak ocenić bilans spółki (2024)

Dla inwestorów tzwbilansto ważne sprawozdanie finansowe, które należy interpretować rozważając inwestycję w spółkę. Bilans jest odzwierciedleniem posiadanych aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa w określonym momencie. Siłę bilansu spółki można ocenić za pomocą trzech szerokich kategorii miar jakości inwestycji:kapitał obrotowylub krótkoterminowa płynność,wydajność aktywów, Istruktura kapitalizacji. Struktura kapitalizacji to stosunek zadłużenia do kapitału własnego, jaki spółka posiada w swoim bilansie.

Kluczowe dania na wynos

 • Siłę bilansu przedsiębiorstwa można ocenić za pomocą trzech miar jakości inwestycji.
 • Cykl konwersji gotówki pokazuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi należnościami i zapasami.
 • Wskaźnik rotacji aktywów trwałych mierzy, ile przychodów generowanych jest z użytkowania wszystkich aktywów przedsiębiorstwa.
 • Wskaźnik zwrotu z aktywów pokazuje, jak dobrze firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysku lub dochodu netto.

Cykl konwersji gotówki (CCC)

Cykl konwersji gotówki jest kluczowym wskaźnikiem adekwatności pozycji kapitału obrotowego spółki. Kapitał obrotowy to różnica między kapitałem obrotowym firmyaktywa obrotowetakie jak gotówka izobowiązania bieżące, takie jak zobowiązania wobec dostawców surowców. Aktywa i zobowiązania obrotowe mają charakter krótkoterminowy, co oznacza, że ​​zazwyczaj są księgowane krócej niż rok.

Cykl konwersji gotówki jest wskaźnikiem zdolności firmy do efektywnego zarządzania dwoma najważniejszymi aktywami –należnościi inwentarz. Należności to suma pieniędzy należnych firmie od klientów z tytułu zaksięgowanej sprzedaży.

Składniki cyklu konwersji gotówki (CCC)

Sprzedaż w dniach znakomitato średnia liczba dni potrzebnych firmie na zebranie płatności od klientów po dokonaniu sprzedaży. Cykl konwersji gotówki wykorzystuje liczbę dni pozostających do spłaty, aby określić, czy firma skutecznie ściąga należności od swoich klientów.

Obliczenie cyklu konwersji gotówki pozwala również obliczyć, ile czasu zajmuje firmie opłacenie rachunków.Dni zaległych zobowiązańreprezentuje średnią liczbę dni, których potrzebuje firma, aby zapłacić swoim dostawcom i sprzedawcom.

Trzeci składnik CCC obejmuje czas przestoju zapasów. Zaległe zapasy w dniach to średnia liczba dni, przez które zapasy znajdowały się w magazynie przed ich sprzedażą.

Obliczany w dniach współczynnik CCC odzwierciedla czas wymagany do zebrania środków ze sprzedaży i czas potrzebny na obrót zapasami. Obliczenie cyklu konwersji gotówki pomaga określić, jak dobrze firma zbiera i płaci krótkoterminowe transakcje gotówkowe. Jeśli na przykład firma będzie powolna w ściąganiu swoich należności, może to skutkować niedoborem środków pieniężnych, a firma może mieć trudności z opłacaniem rachunków i zobowiązań.

Im krótszy cykl, tym lepiej. Gotówka jest królem, a mądrzy menedżerowie wiedzą, że szybko zbywalny kapitał obrotowy jest bardziej opłacalny niż nieproduktywny kapitał obrotowy uwiązany w aktywach.

Wzór i obliczanie cyklu konwersji gotówki

CCC=DIO+OSDIODGdzie:DIO=Zapasy dzienne znakomiteOSD=Wyprzedaże dniowe znakomiteIOD=Dni płatne znakomite\begin{aligned} &\text{CCC} = \text{DIO} + \text{DSO} - \text{DPO}\\ &\textbf{where:}\\ &\text{DIO} = \text{ Dni zaległych zapasów} \\ &\text{DSO} = \text{Zaległe dni sprzedaży} \\ &\text{DPO} = \text{Dni zaległych zobowiązań} \\ \end{aligned}CCC=DIO+OSDIODGdzie:DIO=Zapasy dzienne znakomiteOSD=Wyprzedaże dniowe znakomiteIOD=Dni płatne znakomite

 1. Uzyskaj dni zaległych zapasów firmy i dodaj tę liczbę do dni zaległych sprzedaży.
 2. Weź wynik i odejmij liczbę dni zaległych zobowiązań firmy, aby otrzymać cykl konwersji gotówki

Nie ma jednego optymalnego miernika dla CCC, zwanego także cyklem operacyjnym przedsiębiorstwa. Z reguły na CCC firmy duży wpływ będzie miał rodzaj dostarczanego produktu lub usługi oraz charakterystyka branży.

Inwestorzy poszukujący jakości inwestycji w tym obszarze bilansu spółki muszą śledzić CCC w dłuższym okresie (na przykład od 5 do 10 lat) i porównywać jego wyniki z wynikami konkurencji. Konsekwencja i spadki w cyklu operacyjnym to pozytywne sygnały. Z drugiej strony, nieregularne terminy odbioru i wzrost dostępnych zapasów są zazwyczaj negatywnymi wskaźnikami jakości inwestycji.

Wskaźnik obrotu środkami trwałymi

Wskaźnik rotacji aktywów trwałych mierzy, ile przychodów generowanych jest z użytkowania wszystkich aktywów przedsiębiorstwa. Ponieważ aktywa mogą kosztować znaczną ilość pieniędzy, inwestorzy chcą wiedzieć, ile przychodów osiągają z tych aktywów i czy są one efektywnie wykorzystywane.

Środki trwałe, Jak na przykładto aktywa fizyczne będące w posiadaniu firmy i zazwyczaj stanowiące największy składnik aktywów ogółem. Choć terminśrodki trwałe jestzwykle uważane za PP&E firmy, aktywa są również określane jakoaktywa trwałe, co oznacza, że ​​są to aktywa długoterminowe.

Wielkość majątku trwałego, jaki posiada firma, jest w dużej mierze uzależniona od jej branży. Niektóre firmy są bardziejkapitałochłonneniż inni. Duzi producenci wyposażenia kapitałowego, np. producenci sprzętu rolniczego, wymagają dużych inwestycji w środki trwałe. Firmy usługowe i producenci oprogramowania komputerowego potrzebują stosunkowo niewielkiej ilości środków trwałych. Producenci głównego nurtu zazwyczaj posiadają od 25% do 40% swoich aktywów w PP&E. W związku z tym wskaźniki rotacji środków trwałych będą się różnić w zależności od branży.

Wzór i obliczanie wskaźnika rotacji środków trwałych

Obrót aktywami stałymi=Sprzedaż nettoŚrednie aktywa trwałeGdzie:Sprzedaż netto=Sprzedaż brutto, pomniejszona o zwroty i dodatkiŚrednie aktywa trwałe=NABB+Zakończenie Równowagi2NABB=Saldo początkowe Netfixedassets\begin{aligned}&\text{Obrót środkami trwałymi}=\frac{\text{Sprzedaż netto}}{\text{Średnia wartość środków trwałych}}\\&\textbf{where:}\\&\text{Sprzedaż netto }=\text{Sprzedaż brutto, pomniejszona o zwroty i odpisy}\\&\text{Średnie środki trwałe}=\frac{\text{NABB}+\text{Saldo końcowe}}{2}\\&\text{ NABB}=\text{Saldo początkowe netto środków trwałych}\end{aligned}Obrót aktywami stałymi=Średnie aktywa trwałeSprzedaż nettoGdzie:Sprzedaż netto=Sprzedaż brutto, pomniejszona o zwroty i dodatkiŚrednie aktywa trwałe=2NABB+Zakończenie RównowagiNABB=Saldo początkowe Netfixedassets

 1. Uzyskaj sprzedaż netto z rachunku zysków i strat firmy.
 2. W razie potrzeby sprzedaż netto można obliczyć, biorąc przychód – czyli sprzedaż brutto – i odejmując zwroty i wymiany. Niektóre branże korzystają ze sprzedaży netto po zwróceniu towarów, np. sklepy detaliczne z odzieżą.

Wskaźnik rotacji aktywów trwałych może powiedzieć inwestorom, jak skutecznie kierownictwo firmy wykorzystuje swoje aktywa. Wskaźnik jest miarą produktywności majątku trwałego przedsiębiorstwa pod względem generowania przychodów. Im większa liczba obrotów PP&E, tym większy przychód lub sprzedaż netto generuje firma dzięki tym aktywom.

Dla inwestorów ważne jest porównanie wskaźników rotacji środków trwałych w kilku okresach, ponieważ firmy prawdopodobnie z czasem będą modernizować i dodawać nowy sprzęt. W idealnej sytuacji inwestorzy powinni szukać poprawy wskaźników obrotu w wielu okresach. Najlepiej też porównać wskaźniki obrotów z podobnymi firmami z tej samej branży.

Wskaźnik zwrotu z aktywów

Zwrot z aktywów (ROA) jest uważany za wskaźnik rentowności, czyli pokazuje, jak bardzodochód nettolub osiągany jest zysk z całości jej aktywów. Jednak ROA może również służyć jako miernik określający wydajność aktywów firmy.

Jak wspomniano wcześniej, aktywa trwałe wymagają znacznych nakładów kapitału na zakup i utrzymanie. W rezultacie ROA pomaga inwestorom określić, jak dobrze firma wykorzystuje tę inwestycję kapitałową do generowania zysków. Jeśli zespół zarządzający firmy źle zainwestował w zakup aktywów, pojawi się to w mierniku ROA.

Ponadto, jeśli firma nie zaktualizowała swoich aktywów, np. modernizacji sprzętu, spowoduje to niższy ROA w porównaniu z podobnymi firmami, które zmodernizowały swój sprzęt lub środki trwałe. W rezultacie ważne jest porównanie ROA firm z tej samej branży lub oferujących podobne produkty, np. producentów samochodów. Porównanie ROA kapitałochłonnej firmy, takiej jak producent samochodów, z firmą marketingową posiadającą niewiele aktywów trwałych, nie dałoby zbyt wiele informacji na temat tego, która firma byłaby lepszą inwestycją.

Wzór i obliczanie wskaźnika zwrotu z aktywów

DŁUGI=Dochód nettoŚrednia suma aktywów\begin{aligned} &\text{ROA} = \frac{ \text{Dochód netto} } \text{Średnia suma aktywów} }\\ \end{aligned}DŁUGI=Średnia suma aktywówDochód netto

 1. Znajdź dochód netto w rachunku zysków i strat spółki.
 2. W wielu formułach ROA w mianowniku używana jest suma aktywów lub suma aktywów z okresu końcowego.
 3. Jeśli jednak chcesz zastosować średnią sumę aktywów, dodaj sumę aktywów od początku okresu do wartości sumy aktywów na koniec okresu i podziel wynik przez dwa, aby obliczyć średnią sumę aktywów.
 4. Aby uzyskać ROA, podziel dochód netto przez sumę aktywów lub średnią sumę aktywów.
 5. Należy pamiętać, że powyższa formuła daje liczbę dziesiętną, na przykład 0,10. Pomnóż wynik przez 100, aby przesunąć ułamek dziesiętny i zamień go na wartość procentową, np. 0,10 * 100 = 10% ROA.

Powodem, dla którego wskaźnik ROA jest wyrażony jako procent zwrotu, jest umożliwienie porównania w ujęciu procentowym tego, ile zysku generuje się z sumy aktywów. Jeśli firma ma ROA na poziomie 10%, generuje 10 centów za każdego dolara zysku lub dochodu netto.

Wysoki procent zwrotu oznacza dobrze zarządzane aktywa i tutaj również wskaźnik ROA najlepiej sprawdza się jako analiza porównawcza własnych historycznych wyników firmy.

Wpływ wartości niematerialnych i prawnych

Za wartości niematerialne i prawne uważa się wiele aktywów niematerialnych, które można ogólnie podzielić na trzy różne typy:

 • Własność intelektualna(patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy marek itp.)
 • Opłaty odroczone(skapitalizowane wydatki)
 • Zakupioneżyczliwość(koszt inwestycji przekraczający wartość księgową)

Niestety, prezentacja bilansów wartości niematerialnych i prawnych oraz terminologia stosowana w opisach rachunków jest mało jednolita. Często wartości niematerialne i prawne są ukryte w innych aktywach i ujawniane jedynie w nocie w sprawozdaniu finansowym.

Wartość dolarów związana z własnością intelektualną i odroczonymi opłatami zazwyczaj nie jest istotna i w większości przypadków nie wymaga szczegółowej analizy analitycznej. Zachęca się jednak inwestorów, aby dokładnie przyjrzeli się kwocie nabytej wartości firmy w bilansie spółki – składniku wartości niematerialnych i prawnych, który powstaje w momencie przejęcia istniejącego przedsiębiorstwa. Niektórzy profesjonaliści inwestycyjni nie czują się komfortowo z dużą ilością zakupionej wartości firmy. Powrót do spółki przejmującej nastąpi tylko wtedy, gdy w przyszłości będzie ona w stanie przełożyć akwizycję na dodatnie zyski.

Konserwatywnyanalitycyodliczy kwotę zakupionej wartości firmy od akcjonariuszysłusznośćprzyjechać do firmywymierna wartość netto. Wobec braku precyzyjnych pomiarów analitycznych pozwalających ocenić wpływ tego odliczenia inwestorzy kierują się zdrowym rozsądkiem. Jeżeli odliczenie nabytej wartości firmy ma istotny negatywny wpływ na pozycję kapitałową spółki, powinno to budzić niepokój. Na przykład umiarkowanie lewarowany bilans może być nieatrakcyjny, jeśli jego zobowiązania dłużne znacznie przekraczają jego materialną pozycję kapitałową.

Firmy nabywają inne firmy, więc zakupiona wartość firmy jest faktemrachunkowość finansowa. Inwestorzy muszą jednak uważnie przyjrzeć się stosunkowo dużej wartości zakupionej wartości firmy w bilansie. Wpływ tego rachunku na jakość inwestycji anależy ocenić bilanspod względem wielkości porównawczej dokapitał własnyoraz wskaźnik sukcesu firmy w zakresie przejęć. To naprawdę jest decyzja, która wymaga oceny, ale należy ją dokładnie rozważyć.

Konkluzja

Aktywa reprezentują wartościowe przedmioty, które firma posiada, posiada lub które są jej należne. Spośród różnych rodzajów przedmiotów, które posiada firma,należnościzapasy, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne to zazwyczaj cztery największe konta po stronie aktywów bilansu. Dlatego mocny bilans opiera się na skutecznym zarządzaniu tymi głównymi rodzajami aktywów, a silny portfel opiera się na wiedzy, jakczytać i analizować sprawozdania finansowe.

As an experienced financial analyst with a deep understanding of investment strategies, particularly in the realm of interpreting financial statements, I can attest to the crucial role that the balance sheet plays in investment decision-making. My expertise lies in dissecting financial metrics and translating them into actionable insights for investors.

The article you provided delves into the importance of a company's balance sheet and outlines key concepts related to evaluating its strength. Let me break down the information and provide additional insights:

 1. Cash Conversion Cycle (CCC):

  • CCC is a vital indicator of a company's working capital efficiency.
  • It involves three components: Days Inventory Outstanding (DIO), Days Sales Outstanding (DSO), and Days Payables Outstanding (DPO).
  • The formula for CCC is CCC = DIO + DSO - DPO.
  • Shorter CCC is favorable, indicating efficient cash management.
  • Investors should track CCC over time and compare it with industry benchmarks for meaningful analysis.
 2. Fixed Asset Turnover Ratio:

  • Measures how effectively a company generates revenue from its total assets.
  • Calculated as Net Sales divided by Average Fixed Assets.
  • Fixed assets, such as property, plant, and equipment (PP&E), are considered.
  • Variations exist among industries due to different capital intensities.
  • Investors should compare turnover rates over periods and with industry peers for assessment.
 3. Return on Assets Ratio (ROA):

  • An indicator of profitability and asset performance.
  • ROA = Net Income / Average Total Assets.
  • Helps assess how well a company utilizes its assets to generate earnings.
  • Comparison with industry peers is crucial for meaningful insights.
  • A rising ROA over time is generally positive for investors.
 4. Impact of Intangible Assets:

  • Intangible assets include intellectual property, deferred charges, and purchased goodwill.
  • Purchased goodwill can impact a company's equity position.
  • Investors may deduct purchased goodwill to assess tangible net worth.
  • Careful judgment is needed, considering the size of purchased goodwill in relation to equity.

In conclusion, a strong balance sheet relies on efficient management of key asset types, and investors should be adept at analyzing financial statements to make informed investment decisions. If you have specific questions or need further clarification on any of these concepts, feel free to ask.

Jak ocenić bilans spółki (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated:

Views: 5899

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.