Definicja konta wyceny - na temat księgowości (2024)

Co to jest konto wyceny?

Konto wyceny jest sparowane zKonto aktywówLubRachunek odpowiedzialnościi przesunięć wartość aktywów lub zobowiązań na sparowanym koncie.Rezultatem tego parowania konta jest saldo netto, czyliKwota przenoszonapodstawowego aktywów lub odpowiedzialności.Koncepcja konta wyceny jest przydatna do oszacowania wszelkich możliwych redukcji wartości aktywów lub zobowiązań przed bardziej ostatecznymtransakcjaTo mocno ustanawia redukcję.Konta wyceny są używane tylko wRachunkowość naliczania naliczania.Nie są używane wRozliczanie zasad gotówkowych.

Przykłady rachunków wyceny

Przykłady rachunków wyceny są następujące:

Warunki podobne do konta wyceny

Termin „konto wyceny” jest mniej używaną frazą, która ma to samo znaczenie jakKonto Contrapojęcie.Konto wyceny jest również znane jako rachunek wyceny lub konto Contra.

Powiązane kursy rachunkowości

Pakiet edukacyjny księgowego

Bookeeping Guidebook

Definicja konta wyceny - na temat księgowości (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 6537

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.