Cztery typy sprawozdań finansowych (2024)

Zagłębiając się w świat finansów przedsiębiorstw, artykuł ten oferuje dogłębne spojrzenie na cztery podstawowe sprawozdania finansowe, które stanowią podstawę sprawozdawczości finansowej firmy:

 1. Oświadczenie o dochodach
 2. Bilans
 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 4. Sprawozdanie z zysków zatrzymanych

Dowiesz się, w jaki sposób bilans oddaje sytuację finansową firmy w określonym momencie, podczas gdy rachunek zysków i strat ukazuje rentowność w określonym okresie. Zrozumiesz, w jaki sposób rachunek przepływów pieniężnych śledzi przepływ środków pieniężnych i dlaczego rachunek zysków zatrzymanych jest kluczowy dla inwestorów. Przewodnik ten nie tylko omawia podstawowe pojęcia, ale także dostosowuje się do różnych ram sprawozdawczości finansowej, takich jak GAAP i MSSF, co czyni go niezbędną lekturą dla osób dążących do przejrzystości finansowej w globalnym krajobrazie biznesowym.

Podstawy sprawozdawczości finansowej

Sprawozdania finansowe to dokumenty przedstawiające działalność gospodarczą i wyniki finansowe firmy. Jak zwięźle ujęła to amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC): „Pokazują, skąd wzięły się pieniądze firmy, dokąd poszły i gdzie są teraz”.1

Pozycje w sprawozdaniu finansowym będą się różnić w zależności od korporacji, ale najczęstsze z nich to przychody, koszty sprzedanych towarów, podatki, środki pieniężne, zbywalne papiery wartościowe, zapasy, zadłużenie krótkoterminowe, zadłużenie długoterminowe, rachunki należności, zobowiązania i przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, operacyjnej i finansowej.

Nierzadko zdarza się, że agencje rządowe lub firmy księgowe przeprowadzają audyt sprawozdań finansowych organizacji do celów podatkowych, finansowych lub inwestycyjnych, a także potwierdzają i zapewniają ogólną dokładność i zgodność z przepisami.

Zadając pytanie: „Jakie są różne rodzaje sprawozdań finansowych?” należy pamiętać, że sprawozdania finansowe różnią się nie tylko w zależności od firmy, ale także w zależności od kraju. Podczas gdy spółki w Stanach Zjednoczonych przestrzegają zasad znanych jako ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, spółki międzynarodowe często kierują się Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).2

Williama i MaryInternetowy program Master of Accounting (MAcc).zawiera:kurs analizy i wyceny sprawozdań finansowych.Studenci uczą się dokładnej analizy tych podstawowych dokumentów, „z naciskiem na działania związane z zarządzaniem ryzykiem i transakcje mające wpływ na kapitał własny”.3

Firmy nastawione na zysk korzystają z czterech podstawowych typów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zysków zatrzymanych. Czytaj dalej, aby poznać każdy z nich i informacje, które przekazuje.

Rodzaje sprawozdań finansowych: rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat, zwykle uważany za najważniejsze sprawozdanie finansowe, pokazuje, ile pieniędzy firma zarobiła i wydała w określonym okresie. Prezentuje przychody, koszty, zyski/straty, dochód netto (kwota pozostająca po odjęciu wydatków od przychodów) oraz zysk na akcję, czyli wynik operacyjny spółki. Obejmuje zakres czasu, na przykład rok, kwartał finansowy i tak dalej. Jego głównym celem jest przekazywanie szczegółów dotyczących rentowności i wyników finansowych działalności gospodarczej. Porównanie wielu okresów sprawozdawczych może być bardzo przydatne w ustaleniu, czy przychody firmy rosną. Inwestorzy polegają na rachunku zysków i strat, aby wykazać, jak dobrze kierownictwo kontroluje wydatki, co oczywiście może pomóc w zwiększeniu zysków.2

Rachunek zysków i strat będzie odzwierciedlał wiele form przychodów i wydatków. Na przykład:

Przychody z działalności operacyjnej

Jest to przychód generowany ze sprzedaży produktów lub usług firmy – jej podstawowej działalności: produkcja i sprzedaż samochodów dla firmy samochodowej, bilety i koncesje do kina i tak dalej.

Przychody nieoperacyjne

Jest to dochód uzyskany z działalności niezwiązanej z podstawową działalnością gospodarczą – czyli wykraczającej poza podstawową funkcję firmy. Na przykład:2

 • Odsetki naliczone od środków pieniężnych w banku
 • Dochód z wynajmu nieruchom*ości
 • Dochody z partnerstw strategicznych, takie jak wpływy z opłat licencyjnych
 • Dochód z emisji reklam umieszczonych na terenie firmy

Inne dochody

Jest to dochód uzyskany z innej działalności, taki jak zyski ze sprzedaży aktywów długoterminowych, w tym pojazdów, gruntów lub spółki zależnej.

Wydatki podstawowe

Firma ponosi koszty pierwotne w procesie zarabiania pieniędzy na swojej podstawowej działalności. Do takich wydatków zaliczają się:

 • Koszt sprzedanych towarów (COGS)
 • Sprzedawanie
 • Koszty ogólnego i administracyjnego (SG&A)
 • Amortyzacja lub amortyzacja
 • Badania i rozwój (B+R)

Typowe wydatki

Typowe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, prowizje od sprzedaży i koszty mediów, takie jak energia i transport. Wydatki związane z działalnością poboczną obejmują odsetki zapłacone od pożyczek lub zadłużenia. Straty ze sprzedaży składnika aktywów są również ujmowane jako koszty.2

Rodzaje sprawozdań finansowych: Bilans

W odróżnieniu od rachunku zysków i strat, bilans odzwierciedla informacje na konkretny dzień. Według słów SEC pokazuje „co firma posiada i co jest winna w określonym momencie”.1Drugie najważniejsze sprawozdanie finansowe, dostarcza informacji o płynności i kapitalizacji organizacji: jej aktywach, pasywach i kapitale własnym na dzień bilansowy, który zwykle jest końcem okresu sprawozdawczego.2,4

Pozycje wykazane w bilansie obejmują:2

Aktywa

 • Aktywa płynne: środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym bony skarbowe i certyfikaty depozytowe
 • Należności: kwota pieniędzy należna firmie od klientów z tytułu sprzedaży jej produktów i usług
 • Zapasy: wyroby gotowe, produkcja w toku lub surowce, które firma ma pod ręką i które zamierza sprzedać w ramach swojej działalności
 • Rozliczenia międzyokresowe: koszty zapłacone przed terminem płatności. Rejestruje się je jako aktywa, ponieważ ich wartość nie została jeszcze rozpoznana; jeżeli świadczenie nie zostanie uznane, spółce przysługuje zwrot pieniędzy
 • Aktywa trwałe: rzeczowe aktywa trwałe (w tym budynki wykorzystywane do celów produkcyjnych oraz ciężkie maszyny wykorzystywane do przetwarzania surowców) stanowiące własność spółki dla jej długoterminowych korzyści
 • Inwestycje: aktywa nie wykorzystywane w działalności operacyjnej, lecz utrzymywane w celu spekulacyjnego przyszłego wzrostu
 • Wartości niematerialne i prawne: znaki towarowe, patenty i wartość firmy; nie można ich fizycznie dotknąć, ale przynoszą przyszłe korzyści ekonomiczne, często długoterminowe, dla organizacji

Zadłużenie

 • Zobowiązania: rachunki (w tym rachunki za media, faktury za czynsz i zobowiązania do zakupu surowców) należne w ramach normalnego toku działalności firmy
 • Należne wynagrodzenia: płatności należne pracownikom za przepracowany czas
 • Zobowiązania wekslowe: zarejestrowane instrumenty dłużne, w których rejestrowane są oficjalne umowy dotyczące zadłużenia, w tym harmonogramy i kwoty płatności
 • Dywidendy do wypłaty: niewypłacone jeszcze dywidendy, które zostały uznane za przyznane akcjonariuszom
 • Zadłużenie długoterminowe: może obejmować różnorodne zobowiązania, w tym zapadające fundusze obligacji, kredyty hipoteczne lub inne pożyczki, których pełna spłata przypada na ponad rok; krótkoterminowa część tego zadłużenia jest ujmowana jako zobowiązanie krótkoterminowe

Kapitał własny

Znany również jako kapitał własny, jest to suma aktywów spółki pomniejszona o jej całkowite pasywa. Reprezentuje kwotę pieniędzy, która zostałaby zwrócona akcjonariuszom, gdyby wszystkie aktywa spółki zostały zlikwidowane i spłacone całe jej zadłużenie. Zyski zatrzymane, będące składnikiem kapitału własnego akcjonariuszy, to kwota zysków netto, które nie zostały wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy.

Rodzaje sprawozdań finansowych: Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (CFS) mierzy, jak dobrze firma generuje środki pieniężne na spłatę swoich długów oraz finansowanie wydatków operacyjnych i inwestycji. Pomaga inwestorom sprawdzić, czy firma ma mocne podstawy finansowe, pokazując, skąd pochodzą jej pieniądze i jak są wydawane.2Opisywanie szczegółowo wymiany pieniędzy pomiędzy firmą a światem zewnętrznym także na przestrzeni czasu,1CFS może być przydatny w porównaniu z rachunkiem zysków i strat, zwłaszcza gdy kwota wykazanego zysku lub straty nie odzwierciedla przepływów pieniężnych spółki.4

Trzy sekcje CFS, używane do uzgadniania rachunku zysków i strat z bilansem, dotyczą różnych działań związanych z gotówką:2

Działalność operacyjna

W tej sekcji omówiono źródła i wykorzystanie środków pieniężnych pochodzących z prowadzenia firmy i sprzedaży jej produktów lub usług. Mogą one obejmować wszelkie zmiany dokonane w należnościach pieniężnych, amortyzacji, zapasach i zobowiązaniach – takich jak płace, płatności podatku dochodowego, płatności odsetek, czynsz i wpływy pieniężne ze sprzedaży produktu lub usługi.

Działalność inwestycyjna

W tej sekcji szczegółowo opisano źródła i wykorzystanie środków pieniężnych z inwestycji spółki w jej długoterminowej przyszłości. Obejmuje to zakup lub sprzedaż aktywów, pożyczki udzielone dostawcom lub otrzymane od klientów oraz wszelkie płatności związane z fuzją lub przejęciem. W tej sekcji uwzględniono także zakupy środków trwałych, takich jak rzeczowe aktywa trwałe (PPE).

Działalność finansowa

W tej sekcji przedstawiono przepływy pieniężne netto wykorzystywane do finansowania spółki. Działalność finansowa obejmuje transakcje dotyczące długu, kapitału własnego oraz dywidend. Przeglądając tę ​​sekcję rachunku przepływów pieniężnych, inwestorzy spółki mogą uzyskać wgląd w siłę finansową spółki i to, jak dobrze zarządza ona swoją strukturą kapitałową.5

Rodzaje sprawozdań finansowych: Zestawienie zysków zatrzymanych

Dokument ten przedstawia zmiany w kapitale własnym – w tym sprzedaż lub odkup akcji, wypłatę dywidendy oraz zmiany spowodowane wykazanymi zyskami lub stratami – w danym okresie sprawozdawczym.

Nazywany także zestawieniem kapitału własnego, zestawieniem kapitału własnego lub zestawieniem kapitału własnego akcjonariuszy,6jest to najrzadziej stosowane określenie sprawozdań finansowych. Format raportu może się różnić i zazwyczaj jest uwzględniany tylko w pakiecie sprawozdań finansowych skontrolowanych firm.4

Rodzaje sprawozdań finansowych dla organizacji non-profit

Ze względu na różnice między organizacjami nastawionymi na zysk i organizacjami filantropijnymi, sprawozdania finansowe stosowane w świecie organizacji non-profit różnią się nieco od sprawozdań stosowanych przez instytucje korporacyjne. Organizacje non-profit rejestrują swoje działania finansowe, korzystając z następujących standardowych dokumentów:2

Oświadczenie o działalności

Jest to odpowiednik rachunku zysków i strat spółki nastawionej na zysk. Raportuje zmiany w działaniu na przestrzeni czasu, w tym darowizny, granty, przychody i wydatki z wydarzeń.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Dokument ten, będący odpowiednikiem bilansu jednostki nastawionej na zysk, różni się od niego przede wszystkim tym, że organizacje non-profit nie posiadają pozycji kapitałowych. Salda pozostałe po upłynnieniu wszystkich aktywów i spłacie zobowiązań nazywane są „aktywami netto”.

Rachunek przepływów pieniężnych

Ściśle powiązane z rachunkiem przepływów pieniężnych firmy nastawionej na zysk. Wymienione konta będą prawdopodobnie się różnić, ale to zestawienie jest również podzielone na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Zestawienie wydatków funkcjonalnych

Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie dla organizacji non-profit. Śledzi wydatki według funkcji jednostki, zazwyczaj podzielone na wydatki administracyjne, programowe i związane ze zbieraniem funduszy. Rozpowszechniane publicznie zestawienie wydatków funkcjonalnych szczegółowo określa, jaka część wydatków całej firmy jest bezpośrednio związana z misją firmy.

Zamień swoją pasję do liczb w pełną sukcesów karierę

Zbuduj swoją wiedzę księgową i autorytet jako lidera biznesu. Jako studentka w William & Mary’sInternetowy program MACcmożesz przygotować się do egzaminu CPA i rozwijać swoją karierę już w 16 miesięcy. Poznajnajnowocześniejszy program nauczania, zapoznaj się zinnowacyjni eksperci wydziału MACcoraz w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące procesu aplikacyjnego,skontaktuj się z doradcą ds. rekrutacjiDzisiaj.

Źródła

 1. Pobrano 21 listopada 2022 r. zsec.gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsbegfinstmtguidehtm.html
 2. Pobrano 21 listopada 2022 r. zInvestmentopedia.com/terms/f/financial-statements.asp
 3. Pobrano 21 listopada 2022 r. zonline.mason.wm.edu/macc#course-options
 4. Pobrano 21 listopada 2022 r. zAccountingtools.com/articles/the-four-basic-financial-statements.html
 5. Pobrano 21 listopada 2022 r. zInvestmentopedia.com/terms/c/cashflowfromfinancing.asp
 6. Pobrano 21 listopada 2022 r. zinvestopedia.com/terms/s/statement-of-retained-earnings.asp

Wrócić doInternetowy blog biznesowy

As an expert in corporate finance with a deep understanding of financial reporting, I'd like to delve into the concepts presented in the article about the four fundamental financial statements that play a crucial role in understanding a company's financial health. My expertise in this field stems from years of practical experience and a comprehensive knowledge of financial reporting frameworks such as GAAP and IFRS.

The article introduces four key financial statements: Income Statement, Balance Sheet, Cash Flow Statement, and Statement of Retained Earnings. Let's break down each concept:

 1. Income Statement:

  • Purpose: Reveals how much money a company made and spent over a specific period.
  • Key Components:
   • Operating Revenue: Generated from core business activities.
   • Non-Operating Revenue: Income from non-core business activities.
   • Other Income: Earned from various activities like asset sales.
   • Primary Expenses: Costs incurred during primary business activities.
   • Typical Expenses: Include employee wages, sales commissions, etc.
  • Investors rely on it to assess profitability and expense management.
 2. Balance Sheet:

  • Purpose: Reflects a company's financial position at a specific point in time.
  • Key Components:
   • Assets: Liquid assets, accounts receivable, inventory, prepaid expenses, capital assets, investments, intangible assets.
   • Liabilities: Accounts payable, wages payable, notes payable, dividends payable, long-term debt.
   • Shareholders' Equity: Represents the net assets if all debts were paid off.
  • Provides information about liquidity and capitalization.
 3. Cash Flow Statement:

  • Purpose: Measures how well a company generates cash to pay debts and fund operations.
  • Sections:
   • Operating Activities: Sources and uses of cash from running the business.
   • Investing Activities: Cash from long-term investments.
   • Financing Activities: Net cash flows used to fund the company.
  • Crucial for understanding a company's financial strength and capital structure.
 4. Statement of Retained Earnings:

  • Purpose: Shows changes in equity during a reporting period.
  • Tracks changes due to share transactions, dividend payments, and reported profits or losses.
  • Less commonly used but important for understanding equity changes.

The article emphasizes the importance of these financial statements for both for-profit and not-for-profit organizations. Notably, not-for-profit organizations use statements like the Statement of Activities and Statement of Functional Expenses.

My expertise assures you that understanding these financial statements is essential for anyone seeking financial clarity in the global business landscape. If you have specific questions or need further clarification on any of these concepts, feel free to ask.

Cztery typy sprawozdań finansowych (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 5909

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.